ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 64

Card image cap

หลักสูตรภาษาไทย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการกับความถนัด ความสามารถ ประกอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าขยายการเรียนรู้สู่โลกการศึกษายุคใหม่ เปิดโอกาสแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ สมัครเรียนได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 17 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ นิติศาสตร์ การตลาด การจัดการ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การบัญชี ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จิตวิทยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ ดุริยางค์ศาสตร์ นิติศาสตร์ (หลักสูตรพิเศษ) และ นิติศาสตร์ MOU (หลักสูตรพิเศษ) ผู้สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ คลิก https://admissions.payap.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.payap.ac.th โทร.053 851478 ต่อ 240, 241