evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

ฉลอง 39 ปี ก้าวสู่ปีที่ 40 PDF พิมพ์ อีเมล

           เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินพันธกิจการศึกษา ก้าวสู่ปีที่ 40 ในปีการศึกษา 2557  สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงได้จัดโครงการ "ฉลองครบรอบ 40 ปี มพย.มอบ 40 ทุน" เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่ 40 มหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือในรูปแบบทุนทรัพย์แล้ว สมาคมฯ ยังมุ่งหวังให้นักศึกษา ได้รู้จักการให้ด้วยการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น หวังว่าจากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ นี้ จะเป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสังคมและประเทศชาติต่อไป

          ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ได้ร่วมสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา แต่ยังขาดทุนทรัพย์ ร่วมสนับสนุนได้ โดยท่านสามารถสนับสนุนโดยวิธีดังต่อไปนี้

           1. ผู้สนับสนุนนำมาด้วยตนเอง ที่สำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ

            2. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ "มหาวิทยาลัยพายัพ" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยพายัพ  เลขที่บัญชี 802-3-00181-3

            3.  การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา มอบทุนละ 4,000.-บาท ท่านสามารถสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาได้มากกว่า หรือน้อยกว่าหนึ่งทุนการศึกษา

            4.  หากท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax ใบโอนเงินของธนาคาร ถึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  โทรสาร. 053-241255  ต่อ 300  โทรศัพท์ 053-851478-86  ต่อ 7831  หรือ โทรศัพท์มือถือ  081-8817857

            5.  ขอแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงินด้วย ใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้จากการบริจาค

            6.  กำหนดการมอบทุนส่งเสริมการศึกษา  มอบในวันอังคารที่ 11 กพ.2557 ณ โบสถ์เฮ็น รี ลูช มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว