สมาคมมหาวิทยาลัย 29 แห่ง เตรียมจัดตั้งสหพันธ์ฯ สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย พิมพ์

สมาคมนิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 29 สมาคมทั่วประเทศ เดินหน้าตามปฏิญญาแม่ฟ้าหลวง เตรียมจัดตั้งจัดตั้งสหพันธ์ เน้นความเข้มแข็ง เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสถาบันการศึกษาและสังคม
คณะกรรมการชุดจัดตั้งสมาคมสหพันธ์สมาคมนิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 ภาคเหนือ โดยนายชาญชัย สุวรรณวัฒน์ นายกสมาคมสหพันธ์ฯ ทำหน้าที่การประชุม เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากสมาคมนิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 29 สมาคมทั่วประเทศ ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาแม่ฟ้าหลวงเพื่อจัดตั้งสหพันธ์ ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2553 ที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ริเริ่มจัดให้มีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดจัดตั้งได้มีการประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับ และคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำตราสมาคม
โดยคณะอนุกรรมการชุดแรกได้มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้สมาคมยังได้กำหนดการประชุมตามภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาคมต่างๆ เกี่ยวกับร่างข้อบังคับสมาคม รวมถึงสมาคมและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของสมาคม รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าในมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการจัดตั้ง เพื่อให้สมาคมศิษย์เก่าเกิดความเข้มแข็ง เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสถาบันการศึกษาและสังคม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ฯ ระดับภูมิภาคได้จัดขึ้นครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ ที่โรงแรมเทพนคร และมีครั้งที่ 2 ภาคใต้ โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมครั้งที่ 3 นี้ จัดขึ้นที่ภาคเหนือ โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ด้านนายพนมกร นันติ เลขาธิการฯ เปิดเผยว่าสำหรับการประชุมครั้งที่ 4 ในส่วนของภาคกลาง จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคมนี้ ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นเจ้าภาพ ด้านการยกร่างข้อบังคับสมาคมฯ ขณะนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขาดเพียงเรื่องของตราสมาคมเท่านั้น ที่อยู่ระหว่างการออกแบบ โดยได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ออกแบบให้ เมื่อตราสมาคมออกแบบเสร็จก็สามารถนำร่างข้อบังคับเสนอที่ประชุมลงมติ และดำเนินการจดทะเบียนได้
นอกจากนี้ นางปรานี อินทะชัย นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำนายชาญชัย สุวรรณวัฒน์ นายกสมาคมสหพันธ์ฯ นางสุฉันทนา กาญจนจงกล รองเลขาธิการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ   อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงานของสมาคม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาของสมาคม ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 54 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000038245