evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

           "ยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นของชีวิตค่ะ"

                                                วิจิตรไพลิน   เสรีศักดิ์  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

                                                                            

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน หลังจากที่ท่านทุ่มเท บากปั่นหาความรู้ตลอดระยะเวลา
ปีการศึกษา ถึงเวลาที่จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ หาประสบการณ์ทำงาน และที่สำคัญขอให้
ทุกท่านคิดถึงการทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ประเทศชาติ และอย่าลืมแทนคุณมหาวิทยาลัยทุกครั้งเมื่อ
เรามีโอกาส. Knowing is not enough, we must do, Doing is not enough, 
We must apply. ขอพระเจ้าอวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกประการณ์ครับ

วสิน เลิศเกียรติดำรงค์
อุปนายกฝ่ายวิชาการณ์ วิชาชีพ • PDF
 • พิมพ์

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับใช้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ 10 ปี ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากศิษย์เก่าทุกๆ รุ่น  และเพื่อเข้ามาร่วมกันเสริมสร้างความเป็นพี่เป็นน้อง บริหารงานและทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงาน จะครบวาระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555  ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เพื่อเข้ามาบริหารงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไป

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น ทุกคน  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับใช้สมาคมฯ โดยการแสดงความจำนงอุทิศตนเอง มายัง เลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ เบอร์โทร.053-241255 ต่อ 297  หรือ 081-8817857  เพื่อทางสมาคมฯ จะได้ติดต่อขออนุญาตขอรายละเอียดให้กับคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเสนอชื่อของท่านในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ต่อไป

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความเสียใจ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของนางสาวกัณฐมณี  จารุจินดา  ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ และเป็นหลานของ ดร.ฐติกุล  ไชยวรรณ์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจที่ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่  14  กันยายน  2554  จะทำการณาปนกิจ ในวันที่  17 กันยายน 2554  ณ สุสานหายยา

 • PDF
 • พิมพ์

ขอขอบพระคุณ

         สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถาบันการศึกษา หน่วยงานห้างร้าน ทุกหน่วยงาน ทุกๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล payap Alumni 2011  ในครั้งนี้ ให้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีก ในโอกาสต่อไป และทางสมาคมฯ จะจัดสรรรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ทุกประการ หรือหากศิษย์เก่าท่านใด ที่ต้องการจะสนับสนุนเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ที่ได้ตั้งไว้เพิ่มเติม กรุณาแจ้งได้ที่เลขานุการสมาคมฯ  โทร. 053-241255  ต่อ 297  หรือ  081-8817857

 • PDF
 • พิมพ์

ร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล สนป.2554

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ โดยคุณทรงศิลป์  พิริยคุณธร คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์ และคุณพวงชมภู  ปัญโญ  ได้เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สนป.2554  เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในการจัดโครงการแพทย์ PRC สู่ชุมชน โครงการสร้างฝายต้นน้ำลำธารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการหนูน้อยฟันดี กับพี่ สนป.  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2554  ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

 • PDF
 • พิมพ์

ร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล "แม่โจ้แฟมิลี่โบว์"

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ โดยคุณพวงชมภู  ปัญโญ  เลขานุการสมาคมฯ และคุณอารยา  ด้วงทรง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22  เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "แม่โจ้แฟมิลี่โบว์" เพื่อนำรายได้สนับสนุนการสร้างเรือนพักและกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ในวันที่ 17  กันยายน  2554  ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

 • PDF
 • พิมพ์

ข่าวดี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ โดยท่านอธิการบดี ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์   เถกิงรังสฤษดิ์  ได้อนุญาตให้สมาคมฯ ได้ปรับปรุงอาคาร (ข้างอาคารพันธกรด้านตะวันออก)  เพื่อเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  โดยทางสมาคมฯ ได้เริ่มดำเนินปรับปรุงอาคารแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2554  และจะแล้วเสร็จโครงการภายในเดือน ตุลาคม 2554 ทางสมาคมฯ จะมีพิธีเปิดอาคาร ภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 จะแจ้งให้กับศิษย์เก่าทุกท่านทราบอีกครั้ง ทั้งนี้สมาคมฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยเหลือให้สมาคมฯ ได้มีอาคารสำนักงานที่ถาวร และจะเป็นที่รวมพลคนศิษย์เก่าชาวพายัพต่อไป

 • PDF
 • พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมสหพันธ์

          ตามที่สมาคมนิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 29  สมาคม ได้ร่วมลงนามในปฎิญญาแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553  เพื่อร่วมกันจัดตั้งสมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่อสถาบันการศึกษา นักศึกษาแต่ละสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาคุณภาพของบัณฑิตไทย และร่วมกันระดมความคิด ตลอดจนแนวทางอันจะทำให้สมาคมนิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักการ "รวมกันคิด แยกกันทำ" รวมไปถึงการพัฒนางานการพัฒนาสมาคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของแต่ละสมาคมร่วมกัน

          สมาคมสหพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสมาคมสหพันธ์ ทั้งนี้สมาคมสหพันธ์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารส่วนหน้า (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย และสำนักงานนายกสมาคมสหพันธ์ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารสมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้สมาคมสหพันธ์ ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และช่องการติดต่อสื่อสารกับสมาคมสหพันธ์ ได้แก่ www.feat.or.th และ http://www.facebook.com/profile.php?=100001983165495

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 6 จาก 7