evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2553 นี้ ขอให้บัณฑิต ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษา ในมหาวิทยาลัยพายัพ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในการงานและการดำเนินชีวิต นอกจากความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ไปแล้ว บัณฑิตควรที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้มากขึ้น และจะส่งเสริมให้บัณฑิตได้ประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

          ท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บัณฑิตเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้บัณฑิต มหาบัณฑิตทุกคน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการศึกษาต่อ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและสังคม ช่วยพัฒนาสังคมของประเทศชาติให้เจริญรู่งเรืองสืบไป

                                                                ยุทธิชัย   แก้วป้อม

                                                         กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

 • PDF
 • พิมพ์

บริการสังคม

 

        อาจารย์คมกฤต วงค์นาง กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์สาขาวิชา International Hospitality Management – IHM และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากล การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน” ณ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2554
 

 • PDF
 • พิมพ์

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายจักกฤช  ตรีวิชา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ได้ร่วมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ 2554 เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2554 ณ สนามเดอะรอยัล เชียงใหม่ กอล์ฟ รีสอร์ท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จึงได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้ จำนวนเงิน  20,000.- บาท โดยมอบผ่านทางมหาวิทยาลัยพายัพ

และนายกสมาคมฯ ได้มอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน ประเภททีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความเสียใจ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อชิน  ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณบุญชิด  ศรีสวัสดิ์  ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ณ วัดศรีปิงเมือง ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตรุ่นที่ 34  มหาวิทยาลัยพายัพ  ปริญญาบัตรที่ทุกคนได้รับเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถ ศักยภาพของบัณฑิต บัณฑิตจึงต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามา แสวงหาอาชีพที่มั่นคงและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของตน เพื่อให้มีชีวิตที่เปี่ยมสุข  ความมั่นคงและความสำเร็จ ขอให้ “สัจจะ บริการ” อยู่ในชีวิตของบัณฑิต  มหาบัณฑิต  ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรบัณฑิต มหาบัณฑิตทุกคน

                                                  

                                                              ศจ.มานะ ดวงสุวรรณ

                                                           อุปนายกฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

          ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของบัณฑิต มหาบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ ความสำเร็จในการศึกษาแสดงให้เห็นว่าท่านได้ผ่านการอบรมทางกระบวนความคิด ปลูกฝังการมีจิตสำนึกที่ดี เป็นผู้ผ่านการฝึกฝนทักษะในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการดำรงอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

          ขออวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสติปัญญาอันฉลาดหลักแหลม เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

                                                                                                      นายจักกฤช   ตรีวิชา

                                                                                        นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

  Congratulations to the magnificent Payap Class of 2011. I’m truly delighted for your achievement. As I’m Payap alumni, I know this is a big challenge and responsibility, a really daunting task, but you all can do it. You’re going to start your adult life. I hope you start out by aiming high. I hope you find true meaning, contentment and passion in your life. I hope that you navigate the hard times and you come out with greater strength and resolve. I hope that whatever balance you seek, you find it with your eyes wide open. And I hope that you have the ambition to run the world, because this world needs you to run it. Best Wishes,

                                                                                           Komgrit Wongnang 

                                                                     กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

                                                                                                                  

 • PDF
 • พิมพ์

สนับสนุนโครงการ "เก่อญอโพก้าวสู่ความไพบูลย์"

          โครงการ "เก่อญอโพก้าวสู่ความไพบูลย์"  เป็นโครงการนำเด็กกะเหรี่ยงที่มีความเป็นอยู่ยากจน และต้องการพัฒนาตนเพื่อก้าวสู่ความไพบูลย์ในอนาคต โดยผู้รับผิดชอบโครงการคือ ครูเจต  บุญเป็งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  โดยจะดำเนินการก่อสร้างที่พักให้เด็กในโครงการ ที่บ้านแม่ยางห้า ต.บ่อแก้ว  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่  ในวั้นที่ 10-14  ตค.54  นี้ ทางสมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างที่พักให้เด็กในโครงการดังกล่าว  จำนวนเงิน  2,000.-  บาท

 

 • PDF
 • พิมพ์

สนับสนุนโครงการของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

          สมาคมศิษย์เก่า ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการชมรมสังคมสร้างค่าย ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเดินทางไปปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เพื่อทดแทนสิ่งที่ชุมชนและนักเรียนยังขาดแคลนอยู่ โดยชมรมฯ จะเดินทางไปในวันจันทร์ที่ 10 ตค.54  นี้ ทางสมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 2,000.- บาท   

         คุณวสิน  เลิศเกียรติดำรงค์ ผู้จัดการบริษัทเลิศวสิน (2002)  จำกัด  อุปนายกฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้สนับสนุนกระเบื้องลอนคู่ จำนวน  60  แผ่น สำหรับการปรับปรุงห้องสมุดในโครงการครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 5 จาก 7