evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

 • PDF
 • พิมพ์

ความหมาย วิสัยทัศน์

ความหมายของเครื่องหมายสมาคม (LOGO)

รูปโบสถ์มหาวิทยาลัยพายัพ

หมายถึง คุณธรรมและจริยธรรม

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ

หมายถึง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

วงรี 3 สี ล้อมรอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพายัพ

สีฟ้า หมายถึงมหาวิทยาลัยพายัพ
สีเหลือง
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีบานเย็น หมายถึง สีประจำจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานตั้งอยู่ที่

 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เลขที่  272  หมู่ที่ 2  ต.สันพระเนตร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  50000

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 1. ส่งเสริมสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีของศิษย์เก่า
 2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน
 3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าเป็นภาพลักษณ์สถาบัน คุณภาพ

 

วิสัยทัศน์ และภารกิจหลัก ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

วิสัยทัศน์ Vision

สานสัมพันธ์  ร่วมกันสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ร่วมนำสังคม

 

ภารกิจหลัก Mission

 1. สมาคมศิษย์เก่าต่อสถาบัน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย ให้เจริญก้าวหน้าเป็นภาพลักษณ์สถาบันคุณภาพ
 2. สมาคมศิษย์เก่าต่อศิษย์ปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน
 3. สมาคมศิษย์เก่าต่อศิษย์เก่า ส่งเสริมสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีและสัมพันธภาพ อันดีของศิษย์เก่า
 4. สมาคมศิษย์เก่าต่อสังคม มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคม
 • PDF
 • พิมพ์

ประวัติความเป็นมา

คงต้องย้อนหลังเล่าถึงความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพกันพอสังเขป พวกเราชาวศิษย์เก่าพายัพซึ่งมีตัวผมขณะนั้นได้ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ  มีแนวคิดที่จะก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯก็เลยนัดประชุมวางแผนกันมี  คุณวรนุช  คุณดรรชิต  คุณวิโรจน์  พี่แอ๊ว  และใครอีกบ้างก็จำไม่ได้แล้ว  ต้องขออภัยด้วย  เพราะเป็นเวลานานพอสมควรเกือบ  20  ปีแล้วกระมัง  พวกเราก็ได้มาร่างธรรมนูญของสมาคมฯ กันเสร็จก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนจัด ตั้งสมาคมฯ  ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ  และกรวงมหาดไทย  ซึ่งภายหลังก็ได้รับอนุญาตโดยถูกกฎหมาย  มีผมเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯคนแรก  การทำงานของสมาคมฯ ในตอนนั้นก็ลุ่มๆดอนๆ  เพราะทุนรอนก็ไม่มี  ออฟฟิตหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ไม่พร้อม  แต่ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ก็ให้ความร่วมมือจัดทำกิจกรรมต่างๆด้วยดี  จวบจนผมได้ย้ายทำงานในฝ่ายประสานงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  ก็ได้เดินเรื่องขอความสนับสนุนทางด้านเงินทุน  ที่ทำการสมาคมฯจากทางมหาวิทยาลัย  ก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีในระดับหนึ่ง  นับจากนั้นก็มีรุ่นน้องคือ โจ้-วิชุกร  รับทำหน้าที่นายกสมาคมฯ ต่อ  และมี โจ้-พงษ์สันติ์   พี่ช้าง  ทำหน้าที่มาเรื่อยอย่างแข่งขัน  แต่งานของสมาคมฯยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากยังขาดความร่วมมือช่วยกันจากทุกๆฝ่าย  ตำแหน่งนายกสมาคมฯจึงลำบากที่จะหาคนมาทำงาน

ปัจจุบันผมก็ได้เห็นคณะกรรมการการบริหาร สมาคมฯชุดใหม่ที่มีความพร้อมในกาบริหารงาน  อีกทั้งมหาวิทยาลัยเองก็มีผู้บริหารสูงสุด  เป็นศิษย์เก่าเราด้วย  ก็มีความหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน  ประคับประคอง  การทำงานของสมาคมฯอย่างดีเปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้เล็ก  ก็คงต้องดูแลกันเป็นพิเศษให้น้ำให้ปุ๋ย  เพื่อให้เจริญงอกงามเติบโต  จนสามารถใช้พึ่งพาได้  ผมก็คงต้องฝากความหวังไว้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะศิษย์เก่าทุกคน  ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารงานทุกๆท่าน  หวังว่าในอนาคตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพจะมีความเข้มแข็ง  เช่นสมาคมศิษย์เก่าอื่นๆที่เราเคยประสบหรือได้เห็นมา

 

ผู้เขียน อาจารย์อนุชา ชยะกุล