evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2553 - 2554

 

 

นาย จักกฤช ตรีวิชา
นายก

 

นาง พวงชมภู ปัญโญ
เลขานุการ

นางสาว สุพิชญา จารุเนตร
เหรัญญิก

นาย ชาคริต สันทราย
นายทะเบียน

นางสาว ศุภวรรณ มีมงคล
สาราณียากร

นาย คมกฤต วงค์นาง
ปฎิคม

นางสาว วิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

นาย เทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
อุปนายกฝ่ายประสานงานกิจกรรม

นาง ธิดา ประภาสน์สินสุข
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย ธนันท์ อานนทวิลาส
อุปนายกฝ่ายหารายได้

นาย วสิน เลิศเกียรติดำรงค์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ

ศจ. มานะ ดวงสุวรรณ
อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นาย เกียรติศักดิ์ พรพิริยะวงศ์
อุปนายกฝ่ายกีฬาและดนตรี

นาย ทรงศิลป์ พิริยคุณธร
กรรมการกลาง

นาย ยุทธิชัย แก้วป้อม
กรรมการกลาง

 
  • PDF
  • พิมพ์

คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2553 - 2554

1. ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
2. นายอนุชา    ชยะกุล                                อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
3. นายวิชชุกร กลันทะกะสุวรรณ                        อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
4. นายพงษ์สันติ์ เจริญกุศล                             อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
5. นายสุริยศักดิ์ สุริยมณี                                อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า  
6. นางสาวทัศนีย์  ยะจา                                อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
7. นางสิริเลิศ กระแสชัย                                 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
8. ดร.รักษ์ พรหมปาลิต                                  รองอธิการบดี
9. ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
10. ดร.เอสเธอร์ แวคแมน                               รองอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและเสริมสัมพันธ์
11. นายวรุตม์ เกาศล                                    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน  
12. นางยลฤดี วุฒิการณ์                                ผู้ช่วยอธิการบดี
13. นายชุติพงศ์ สมทรัพย์                               ผู้ช่วยอธิการบดี
14. นายชวาล มาลีหอม                                 ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักพัฒนานักศึกษา
15. นายสุรชัย จินณะแก้ว                                ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่
16. นางธนาภรณ์  พันธุ์จิรา                              ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษา
17. นายกมล รุ่งสอาด                                   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. นายอุดม งามเมืองสกุล                              ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล
20. ดร.ทวีวรรณ ธารพิพัฒน์                             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
21. นางศุกร์สิริ เถกิงรังสฤษดิ์                            ผู้อำนวยการสำนักทุนการศึกษา 
22. นายธันวา เบญจวรรณ                               ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา
23. นายพัทร์ พงศ์อุดม                                  สำนักงานการศึกษาทั่วไป
24. ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์                               คณบดีคณะนิติศาสตร์
25. นายศรีธรณ์ โรจนสุพจน์                             คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  
26. ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์                                 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
27. นางสาวสุปรียา มณีใส                               คณบดีคณะบัญชีการเงินและการธนาคาร 

28. ดร.พนิดา เซ็นนันท์                                  คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

 

29. ดร.พิชัย พิรกิติกูร                                   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
30. ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล                                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
31. นางมาลี คงวรรณนิติ                                คณบดีคณะศิลปศาสตร์
32. ผศ.ศุภโชค โกยดุลย์                                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
33. ผศ.ชุลีพร   วิมุกตานนท์                            คณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 
34. ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา                                คณะบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์
35. นายวรวิทย์ ตาคำ     
36. นางวรนุช แก้วขัติ
37. นางจารุนันท์ วิชชาบุญศิริ
38. นายสุคินท์ วงศ์ษา
39. นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์
40. นายเบญจพล สิทธิประณีต
41. มล.กัญศร วรวุฒิ
42. นางจุฬารัตน์ พงศ์ทัดศิริกุล
43. นางสาวสมพัฒวรรณ สิทธิสังข์
44. นางสาวบุญชิด ศรีสวัสดิ์
45. นางสาวศุภลักษณ์ พรหมกันธา
46. นางสุภัคชญา บุญเฉลียว
47. นายสงวนศักดิ์ สงวนราชทรัพย์
48. ดร.พิชิต เทพวรรณ
49. นายสมชาย ทองคำคูณ
50. นายชาญ หาญพิทักษ์กุล
51. นางกรรณิการ์ มีพันธ์
52. ผู้ช่วยศาตราจารย์ รอ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์   สาสัตย์
53. นางประทุมพร ทองภูเบศร์
54. นายณัฐวัฒน์ อุทธังกร
55. นางสิริรัตน์ คำชมภู
56. รองศาสตราจารย์ผ่องพรรรณ    อรุณแสง
57. นายสิทธิพล พันธ์พร
58. ดร.ประเวศ คิดอ่าน
  • PDF
  • พิมพ์

คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2549 – 2551

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2549 - 2551

นางสาวทัศนีย์ ยะจา

นายกสมาคม

ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์

เลขานุการ

นางพวงชมภู ปัญโญ

เหรัญญิก

นายชาญ หาญพิทักษ์กุล

อุปนายกฝ่ายหารายได้

นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ-วิชาชีพ

นางศุภวรรณ มีมงคล

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางจุฬารัตน์ พงษ์ทัดศิริกุล

อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายสงวนศักดิ์ สงวนราชทรัพย์

อุปนายกฝ่ายกีฬาและดนตรี

นางสาวบุญชิด ศรีสวัสดิ์

อุปนายกฝ่ายประสานงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายกมล รุ่งสอาด

อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2549 - 2551 

ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์   เถกิงรังสฤษดิ์

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ปีณิตสุภากุล

ที่ปรึกษา

อาจารย์ยุพาวรรณรักกตัญญู

ที่ปรึกษา

อาจารย์รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์

ที่ปรึกษา

นายอนุชา ชยะกุล

ที่ปรึกษา

นายพงษ์สันติ์ เจริญกุศล

ที่ปรึกษา

นายสุริยศักดิ์ สุริยมณี

ที่ปรึกษา

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ

ที่ปรึกษา

นายสุคินท์ วงศ์ษา

ที่ปรึกษา

อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา

ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการกลาง

นางสาววรนุช แก้วขัติ

นางสาวสุดา   คูสวัสดิ์

นางจารุนันท์   วิชชาบุญศิริ

นางพรพิมล   ลิ้มไพศาล

นายเบญจพล   สิทธิประณีต

 

 

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวศุภลักษณ์   พรหมกันธา

นางสาวเบญจมาศ   เลาหะวิสุทธิ์

นางรุ้งทอง           ทองคำกูล

 

คณะกรรมการฝ่ายหารายได้

นายทรงศิลป์       พิริยคุณธร

นางกัญญากาญจน์    ศิริวรรณ

นางสาวปทุมทิพย์    จำรัสวุฒิกุล

นางศรีนภา   บุญเฉลียว

 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ-วิชาชีพ

นายคมกฤต วงศ์นาง

นายนรินทร์ คำยอย

นายธีรวัฒน์ พอใจ

 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวนฤมล   มั่นวงศ์วิโรจน์

นายวรกุล  อำพันธ์ศรี

 

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร.ชุลีพรรณ   ศรีสุนทร

นายพัทร์  พงศ์อุดม

นางสาววิจิตรไพลิน  เสรีศักดิ์

 

คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและดนตรี

นายจักกฤช   ตรีวิชา

นายสุเทพ   ดิษฐปาน

นางสาวทณัฐพร  อานนทวิลาศ

 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นางกชกร  ภูมิพายัพ

นางวรรณศิริ   วงศ์วัฒนา

มล.กัญศร   วรวุฒิ

 

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายวัฒนา             มาลา

 

คณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

นางสาวภรณี กิตติรัตน์

นายกุลฉัตร   ฉัตรกุล ณ อยุธยา

นางสาวกรรณิการ์ บัวจีน

นางสาวชุติดาภา   อาภรณ์รัตน์

นายประยงค์  คูสิริสิน

นางสุวิภา   เจริญกุศล

นางสาวสายณรงค์  ไพวิบูลย์

นางสาวอัญชลี  แจ่มหม้อ

นายธีรวุฒิ  วานิช

นางนาถนรี   ธนะปัญโญ

นายอนุการ ตนานนท์

นายปฤงคพ   วรอุไร

นางสุนีย์  โอวัชรินทร์

นางสาวดลฤดี   โกฎเพ็ชร

นายประดิษฐ์  ปันแจ้

นางมัชณิมา   ปรีชากุล

นางวัลย์วิไล  วิชัยธนพัฒน์

นางสาวเพ็ญสุข   ตันตรานนท์

นายจอม  คีรีทวีป

นางสุรินทร   ปริศนานันทกุล

นางชมพูนุช  รัตนา

นางสาวศิริลักษณ์   คำชมพู

นายอดิสร  เสกสรรวิริยะ

นายบุญเลี้ยง   คุ้มอรุณวัฒนกุล

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  กตัญญู-วัฒนะ

นายบูรณะ   กระแสชัย

ผศ.เอนก  ชิตเกษร

นางสาวจุฬาลักษณ์    ดวงอยู่สาร

นางสาวอรทัย  ใบงิ้ว