evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรม

  • PDF
  • พิมพ์

ร่วมแสดงความเสียใจ กับการจากไปของคุณแม่ อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์

นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพเข้าร่วมแสดงความเสียใจ กับการจากไปของคุณแม่ อาจารย์ศรีธรณ์  โรจนสุพจน์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  เมื่อวันอังคารที่ 9  สิงหาคม 2554  ที่คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

  • PDF
  • พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุภคิน วงศ์ษา

นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  ได้ไปแสดงความยินดีกับคุณสุภคิน วงศ์ษา  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับเกียรติ เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

  • PDF
  • พิมพ์

ป้ายกิจกรรมโบว์ลิ่ง

 

  • PDF
  • พิมพ์

“โครงการกองทุนเพื่อการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  ปีบริหาร  2553 - 2554  ได้เปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ  หรือมอบให้เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามเห็นสมควร โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ดูแลบัญชีเงินฝากและสรุปรายงานให้ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ทราบทุกสิ้นปี  เนื่องจากทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  ได้มีการรณรงค์หาทุน และหารายได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ  เพื่อนำฝากเข้าบัญชี     ”กองทุนเพื่อการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ”  ส่วนการพิจารณาในการมอบทุนนั้น ขอให้ทางสำนักทุนการศึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ  เป็นผู้พิจารณาร่วมกันทุกครั้ง

 

ในปีการศึกษา 2554  เป็นปีที่ 2  ที่ทางสมาคมศิษย์เก่า จะได้มีการรณรงค์เพื่อหาทุน

การศึกษาให้กับน้องๆ ต่อไป

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน และศิษย์เก่าทุกท่าน  ร่วมสนับสนุนใน “โครงการกองทุนเพื่อการศึกษา” ดังกล่าว  โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  เบอร์โทร. 053-241255  ต่อ 297    หรือติดต่อได้ที่   คุณพวงชมภู   ปัญโญ   เบอร์โทร.   081-8817857  หรือท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้รายละเอียดดังต่อนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)    สาขามหาวิทยาลัยพายัพ

เลขที่บัญชี  802-206846-4

 

หากท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax ใบโอนเงินมายัง

เบอร์ 053-241255  ต่อ  300   เพื่อทางสมาคมฯ จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน

  • PDF
  • พิมพ์

การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ   ได้สนับสนุนชุดพิธีการ (สูท)  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา

ปีการศึกษา 2554   เพื่อใช้สำหรับการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   ในนามผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

จำนวนเงินทั้งสิ้น  5,000.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

โดยได้มอบผ่านทาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2554

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 3