evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรม

  • PDF
  • พิมพ์

ร่วมงานโบว์ลิ่ง

คุณธนันท์ อานนทวิลาศ,คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงค์ และคุณพวงชมภู ปัญโญ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพายัพ  ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ  เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554
ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จัดโดยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • PDF
  • พิมพ์

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าม.พายัพ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ โบสถ์เฮนรี ลูซ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ และ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันทำพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยืเก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2553-2554 โดยมี นายจักกฤช  ตรีวิชา เป็นนายกสมาคม ฯ ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ มหาวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณ นางสาวทัศนีย์ ยะจา นายกสมาคมฯเพิ่งผ่านพ้น ซึ่งได้บริหารสมาคมติดต่อกัน 2 สมัย ( 4 ปี)

หน้า 3 จาก 3