evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2549 – 2551 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2549 - 2551

นางสาวทัศนีย์ ยะจา

นายกสมาคม

ผศ.หัทยา พลภัทรพิจารณ์

เลขานุการ

นางพวงชมภู ปัญโญ

เหรัญญิก

นายชาญ หาญพิทักษ์กุล

อุปนายกฝ่ายหารายได้

นางสุรีย์พร ปิฎกานนท์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ-วิชาชีพ

นางศุภวรรณ มีมงคล

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางจุฬารัตน์ พงษ์ทัดศิริกุล

อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายสงวนศักดิ์ สงวนราชทรัพย์

อุปนายกฝ่ายกีฬาและดนตรี

นางสาวบุญชิด ศรีสวัสดิ์

อุปนายกฝ่ายประสานงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นายกมล รุ่งสอาด

อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2549 - 2551 

ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์   เถกิงรังสฤษดิ์

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ปีณิตสุภากุล

ที่ปรึกษา

อาจารย์ยุพาวรรณรักกตัญญู

ที่ปรึกษา

อาจารย์รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์

ที่ปรึกษา

นายอนุชา ชยะกุล

ที่ปรึกษา

นายพงษ์สันติ์ เจริญกุศล

ที่ปรึกษา

นายสุริยศักดิ์ สุริยมณี

ที่ปรึกษา

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ

ที่ปรึกษา

นายสุคินท์ วงศ์ษา

ที่ปรึกษา

อาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา

ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการกลาง

นางสาววรนุช แก้วขัติ

นางสาวสุดา   คูสวัสดิ์

นางจารุนันท์   วิชชาบุญศิริ

นางพรพิมล   ลิ้มไพศาล

นายเบญจพล   สิทธิประณีต

 

 

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวศุภลักษณ์   พรหมกันธา

นางสาวเบญจมาศ   เลาหะวิสุทธิ์

นางรุ้งทอง           ทองคำกูล

 

คณะกรรมการฝ่ายหารายได้

นายทรงศิลป์       พิริยคุณธร

นางกัญญากาญจน์    ศิริวรรณ

นางสาวปทุมทิพย์    จำรัสวุฒิกุล

นางศรีนภา   บุญเฉลียว

 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ-วิชาชีพ

นายคมกฤต วงศ์นาง

นายนรินทร์ คำยอย

นายธีรวัฒน์ พอใจ

 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวนฤมล   มั่นวงศ์วิโรจน์

นายวรกุล  อำพันธ์ศรี

 

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร.ชุลีพรรณ   ศรีสุนทร

นายพัทร์  พงศ์อุดม

นางสาววิจิตรไพลิน  เสรีศักดิ์

 

คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและดนตรี

นายจักกฤช   ตรีวิชา

นายสุเทพ   ดิษฐปาน

นางสาวทณัฐพร  อานนทวิลาศ

 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย

นางกชกร  ภูมิพายัพ

นางวรรณศิริ   วงศ์วัฒนา

มล.กัญศร   วรวุฒิ

 

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายวัฒนา             มาลา

 

คณะอนุกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

นางสาวภรณี กิตติรัตน์

นายกุลฉัตร   ฉัตรกุล ณ อยุธยา

นางสาวกรรณิการ์ บัวจีน

นางสาวชุติดาภา   อาภรณ์รัตน์

นายประยงค์  คูสิริสิน

นางสุวิภา   เจริญกุศล

นางสาวสายณรงค์  ไพวิบูลย์

นางสาวอัญชลี  แจ่มหม้อ

นายธีรวุฒิ  วานิช

นางนาถนรี   ธนะปัญโญ

นายอนุการ ตนานนท์

นายปฤงคพ   วรอุไร

นางสุนีย์  โอวัชรินทร์

นางสาวดลฤดี   โกฎเพ็ชร

นายประดิษฐ์  ปันแจ้

นางมัชณิมา   ปรีชากุล

นางวัลย์วิไล  วิชัยธนพัฒน์

นางสาวเพ็ญสุข   ตันตรานนท์

นายจอม  คีรีทวีป

นางสุรินทร   ปริศนานันทกุล

นางชมพูนุช  รัตนา

นางสาวศิริลักษณ์   คำชมพู

นายอดิสร  เสกสรรวิริยะ

นายบุญเลี้ยง   คุ้มอรุณวัฒนกุล

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  กตัญญู-วัฒนะ

นายบูรณะ   กระแสชัย

ผศ.เอนก  ชิตเกษร

นางสาวจุฬาลักษณ์    ดวงอยู่สาร

นางสาวอรทัย  ใบงิ้ว