evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2553 - 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
 

 

นาย จักกฤช ตรีวิชา
นายก

 

นาง พวงชมภู ปัญโญ
เลขานุการ

นางสาว สุพิชญา จารุเนตร
เหรัญญิก

นาย ชาคริต สันทราย
นายทะเบียน

นางสาว ศุภวรรณ มีมงคล
สาราณียากร

นาย คมกฤต วงค์นาง
ปฎิคม

นางสาว วิจิตรไพลิน เสรีศักดิ์
อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

นาย เทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
อุปนายกฝ่ายประสานงานกิจกรรม

นาง ธิดา ประภาสน์สินสุข
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย ธนันท์ อานนทวิลาส
อุปนายกฝ่ายหารายได้

นาย วสิน เลิศเกียรติดำรงค์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ

ศจ. มานะ ดวงสุวรรณ
อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นาย เกียรติศักดิ์ พรพิริยะวงศ์
อุปนายกฝ่ายกีฬาและดนตรี

นาย ทรงศิลป์ พิริยคุณธร
กรรมการกลาง

นาย ยุทธิชัย แก้วป้อม
กรรมการกลาง