evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

การสนับสนุนกิจกรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ

เนื่องในงาน การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 30  “คาวบอยเกมส์”

ในวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม  2554    เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพายัพ   สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าชุดการแข่งขันให้กับนักกีฬา มหาวิทยาลัยพายัพ  จำนวนเงินทั้งสิ้น  10,000.-  บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยได้มอบผ่านทาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เพื่อดำเนินการต่อไป

  • PDF
  • พิมพ์

การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ   ได้สนับสนุนชุดพิธีการ (สูท)  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา

ปีการศึกษา 2554   เพื่อใช้สำหรับการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ   ในนามผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

จำนวนเงินทั้งสิ้น  5,000.-  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

โดยได้มอบผ่านทาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2554

  • PDF
  • พิมพ์

ร่วมงานโบว์ลิ่ง

คุณธนันท์ อานนทวิลาศ,คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงค์ และคุณพวงชมภู ปัญโญ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยพายัพ  ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ  เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554
ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จัดโดยสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 6 จาก 8